Център за асистирана репродукция лого

Лечебни заведения, имащи сключен Договор с Центъра за асистирана репродукция

 • УМБАЛ – БУРГАС АД
 • МЦ „Афродита“ ООД
 • ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
 • СБАЛГАР „Д-р Малинов“ ООД
 • МЦАР „Варна“ ООД
 • МЦ „Адела фертилити“ АД
 • МЦРМ „Нова радост“ ЕООД-Варна
 • А-МЦСМП „Майчин дом“ ЕООД-Варна
 • МЦ „Доверие“ АД
 • АСМП-МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД-Шумен
 • МБАЛ „Вита“ ЕООД
 • МЦ „КИРМ“ ЕООД
 • МЦ „Репромед“ ЕООД
 • СБАЛАГРМ „София“ ООД
 • Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда ЕАД
 • МЦ „РепроБиоМед“ ООД
 • СМЦГ „Ню лайф“ ООД-Пловдив
 • УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД-Пловдив
 • „Ин витро АГ МЦ Димитров“ ЕООД
 • МЦ „Неовитро“ ООД
 • МЦ „Ин витро Тракия“ ЕООД-Ст.Загора
 • МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД-Тутракан
 • МЦ „Надежда репродуктив София“ ООД
 • САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД
 • СБАЛ „Свети Лазар“ ООД

Успеваемост

Изисквания към лечебните заведения

Финансирането на дейностите по асистирана репродукция се
извършва въз основа на договори между Директора на Центъра и лечебните заведения.

Лечебните заведения трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат издадено разрешение от министъра на здравеопазването по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
2. да са акредитирани по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – отменено;
3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) да са постигнали следните средни резултати общо за последните три календарни години:
а) при не по-малко от 25 на сто от одобрените от центъра цикли има клинична бременност със сърдечна дейност, и
б) при не по-малко от 15 на сто от одобрените от центъра цикли има родени деца.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) В последните три календарни години по ал. 2, т. 3 не се включва годината, предхождаща тази, за която се иска сключване на договор.
(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лечебните заведения, които за първи път сключват договор с центъра, трябва да отговарят поне на едно от следните изисквания:
1. да са постигнали резултатите по ал. 2, т. 3 за периода по ал. 3, или
2. да са постигнали резултатите по ал. 2, т. 3 при последните поредни 100 цикъла преди подаване на заявлението за сключване на договор с центъра, които са приключили с непостигане на бременност, аборт, извънматочна бременност, клинична бременност със сърдечна дейност, раждане.
(5) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При подаване на заявление за сключване на договор с центъра лечебните заведения по ал. 4 сами избират дали да отчетат успеваемостта по ал. 4, т. 1 или 2.

Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, имащо Договор с Центъра по асистирана репродукция.

Списък на документите, които се изготвят от ЛЗ:
1. Етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. Медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2;
3. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл.26, както следва:
• За индикации по чл.26, ал.1, т.1 – документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод; при жени с ендометриоза: освен епикриза и копие от оперативния протокол, и резултат от хистологично изследване;
• За индикации по чл.26, ал.1, т.2 – документ от консултация с уролог при наличие на поне една от индикациите; документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
• За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 – документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
• За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 – данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);
•За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 5 – доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
•За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 6 – доказано онкологично заболяване при жената.
•За индикации по чл.26, ал.2, Центърът може да финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката при наличие на индикации по ал. 1, т. 1 – 6 в един или повече от следните случаи:
1. при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и (low – responders: 0 – 4 овоцита);
2. ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 1 до 1,4 ng/ml;
3. наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за КОХС (като автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.).
(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Наличието на индикациите по ал. 2, т. 1 и 2 не изключва възможността за прилагане на асистирана репродукция с КОХС, освен ако заявителката не е изразила писмено съгласие за процедура на спонтанен цикъл.

Останалите документи се подготвят от заявителката. Образци на тях могат да се изтеглят от ТУК