Център за асистирана репродукция лого

Кой може да кандидатства за финансиране от Центъра?

Всяка жена, ненавършила 43 годишна възраст и е български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция може да кандидатства.

Медицински индикации за финансиране

Центърът финансира посоченото в чл. 25, ал.1 и2 при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:
1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) (изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
2. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г.) стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,3 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 35 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 29 % (grade 1 – 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 3,9 %;
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
5. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
6. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано онкологично заболяване при жената.
Не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите по чл. 26 в следните случаи: 1. съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон по-малко от 0,5 ng/ml.;
3. (нова – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1;
4. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) при жени, навършили 35 години към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 1 – за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6.
(2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Не се извършва одобряване на втори, трети и четвърти опит по реда на този правилник на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 5, а за индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 – към датата на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 2 за втори, трети и четвърти опит.

 

Преди да подадат заявления в „Център за асистирана репродукция“, жените трябва да са избрали лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за работа с Центъра. Може да видите списъка на сключилите договор лечебни заведения с Центъра за асистирана репродукция ТУК.

Подаване на документите?

Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, имащо Договор с Центъра по асистирана репродукция.
Останалите документи се подготвят от заявителката. Образци на тях могат да се изтеглят от ТУК.

Подавани документи

Кандидатстването за финансиране от Центъра става като жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление по образец съгласно приложение № 2. Към него се прилагат:

1. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл.26, както следва:
• За индикации по чл.26, ал.1, т.1 – документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод; при жени с ендометриоза:
освен епикриза и копие от оперативния протокол, и резултат от хистологично изследване;
• За индикации по чл.26, ал.1, т.2 – документ от консултация с уролог при наличие на поне една от индикациите; документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
• За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 – документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
• За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 – данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);
2. Етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
3. Медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2;
4. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“;
5. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно
приложение № 3;
6. Информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4;
7. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
8. Декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.

 

Всички окомплектовани документи се подават на адрес:

„Център за асистирана репродукция”
п.к. 1431, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36

Това може да стане като се представят лично или се ползват пощенски услуги (писмо с обратна разписка) или с куриерски услуги.

Всеки подаден пакет от документи получава входящ номер, като разглеждането и одобрението става по редa на приемане.

Разглеждане на документи

Подадените документи се разглеждат от Комисията към ЦАР, която провежда заседания не по-малко от веднъж месечно.

Комисията изготвя месечен график за своята работа, който се утвърждава с мнозинство не по-малко от половината от присъствалите на заседанието, на което той е утвърден.

В графика на Комисията се включват всички заявления, които са подадени след датата на предходното ѝ заседание.

Резултат

Въз основа на решението на комисията Директорът на Центъра издава Заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителката, в която посочва размера на отпуснатата парична сума и избраното от нея лечебно заведение.

Получаване на заповедта

Пациентите заявяват начина на получаване на заповедта за организационно и финансово подпомагане индивидуално. Обръщаме Ви внимание, че адресът в заявлението трябва да бъде коректно попълнен и точен. При желание за получаване на заповедта за финансово и организационно подпомагане по електронен път е необходимо наличието на валиден електронен подпис, регистриран на същия електронен адрес, вписан в заявлението за кандидатстване.

Внимание

От 01.05.2019 г. задължително се подават заявления по актуализирания образец №2 на ПОРДЦАР. Промените в заявлението се отнасят до начина на получаване на индивидуалния административен акт-заповед за финансово и организационно подпомагане за дейности по асистирана репродукция, финансирани от ЦАР. Възможен е само един от следните начини за получаване, който трябва да е ясно отбелязан в Заявлението:

1. Като препоръчана пощенска пратка – чрез Български пощи с обратна разписка за сметка на получателя.

2. Като вътрешна куриерска пратка – чрез лицензиран куриер с обратна разписка за сметка на получателя.

3. Като международна препоръчана пощенска пратка чрез Български пощи с обратна разписка за сметка на получателя.

4. На място в ЦАР лично чрез представяне на лична карта или чрез упълномощен представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа в стая № 36 от 9.00 до 12.00 часа /без петък/ след публикуване на информация на електронната страница на ЦАР.

5. По електронен път на електронна поща чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ единствено след регистрация в системата чрез валиден квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАР на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

6. Чрез служебно изпращане от ЦАР в посоченото в заявлението лечебно заведение като вътрешна административна услуга – само при условие, че лечебното заведение е регистрирано в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ като лице, осъществяващо публични функции или организация, предоставяща обществени услуги.

Молим всички пациенти да попълват коректно заявителните си документи! Обръщаме внимание, че при непълнота в заявителните документи, включително начина на връчване на заповедите, в изпълнение на чл.38,ал.3 на ПОРДЦАР, Директорът уведомява заявителката и определя срок за тяхното отстраняване. При неотстраняване на посочените непълноти и неточности в определения срок, процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява и се уведомява Лечебното заведение.

Получаване на информация:

ТУК може да бъде проверен статуса на Заявлението, както и номера на текущите на Заявленията, за които се връчват Заповеди за стартиране на процедури.

Срок

Срокът за стартиране на процедури в избраното лечебно заведение е ЕДНА година.

Центърът не финансира вече започнали ин витро опити, както и не възстановява средства за направени такива.