Център за асистирана репродукция лого

МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ЦАР

Мисия на ЦАР:

Организационно и финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България.

Визия на ЦАР:

Център за асистирана репродукция е юридическо лице към министъра на здравеопазването, второстепенен разпоредител с бюджет, създаден да подпомага организационно и финансово граждани с безплодие за извършване на дейности по асистирана репродукция в рамките на определения му бюджет. Екипът на ЦАР работи за постигане на устойчиви резултати в организационното и финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ в стремежа им да станат родители, защото децата са наше продължение и бъдеще.

Функции на Центъра

Центърът осъществява следните функции:
1. Организационно и финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България;
2. Контрол върху дейността по асистирана репродукция и успеваемостта на лечебните заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация;
3. Организиране и провеждане на дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра;
4. Даване на методически указания относно процедурите по отпускане, разходване и отчитане на финансовите средства за асистирана репродукция, предоставени от центъра;
5. Провеждане на информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция, майчино и детско здравеопазване;
6. Създаване и поддържане на регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от центъра за извършване на асистирана репродукция, и на информацията по т. 1 – 7 от приложение № 1;
7. Обработване на данни, свързани с демографски въпроси в областта на здравеопазването в Република България, и осъществяване на сътрудничество с компетентните институции в тези области;
8. участие в изпълнението на проекти и програми в областите на дейност по т. 1 – 7. (1)